a b c d e f g h i j k l m n o p q r

Håsjö socken

Håsjö socken var namnet på en tidigare landskommun och församling. Sedan 2002 ingår den i Hällesjö-Håsjö församling.

Håsjö socken (länk till karta) låg i den nordöstra delen av nuvarande Bräcke kommun. I norr gränsade den gamla socknen mot Stuguns församling i Ragunda kommun. Längst i väster, i trakten av Digertjärnen, fanns ett "fyrsockenmöte" mellan Håsjö, Nyhem, Sundsjö och Stugun socknar. Härifrån gick sockengränsen mellan Stugun och Håsjö österut genom Flärkdalen och Flärkdalsbäcken, vidare över Stockberget, Övsjöberget till Hundtjärnåsen där "tresockenmötet" Stugun - Ragunda - Håsjö låg. Därefter gick gränsen över de många höjderna, norr om Vårkällhöjden till trakten av Middagsberget cirka 2 km väster om Ragunda stationssamhälle. Sockengränsen korsade Norra stambanan vid Dalsbäcken i trakten av Mannsjön cirka 5 km väster om Ragunda stationssamhälle. Gränsen gick söderut över Dalsberget ("tresockenmöte" Ragunda-Fors-Håsjö) och vidare, gränsande till Fors församling, till Kämpensborgssjön vid byn Kämpensborg (i Fors). I Amerikaflon vid berget Skogrånäset låg"tresockenmötet" mellan Fors, Håsjö och Hällesjö socknar. Härifrån gick gränsen västerut och Håsjö socken gränsade mot Hällesjö socken. Gränsen gick över Bennik-berget till Gransjöforsen, viker norrut genom sjön Kalven till Balsjön. Därifrån följde sockengränsen Gammelsågströmmen och Ansjöån västerut till Lungsjöviken av Ansjön strax söder om Kälarne tätort. Strax väster om Lilla Övsjön (vid Gastsjöån) gick gränsen mot nordväst till trakten av Finntjärnknulen. Strax väster om denna "knul" låg "tresockenmötet"Hällesjö-Håsjö-Nyhem. Härifrån gränsade Håsjö socken mot Nyhems socken cirka 4 km fram till Digertjärnen.

Socknen hade 968 invånare år 1991 och 1 759 invånare år 1929, en folkminskning om 45% på drygt 60 år. I början på 1950-talet fanns i Håsjö by omkring 40 bebodda hemmans- och bostadsfastigheter. År 2008 fanns cirka 100 personer fast bosatta i Håsjö (48 män och 52 kvinnor). I Hällesjö-Håsjö församling var det totalt vid årsskiftet 2008/2009 1459 personer. Förra året fanns det 1515 skrivna i församlingen. Sockenområdet tillhörde det gamla Ragunda Tingslag. Kyrkort är dels Västanede med Håsjö nya kyrka, dels Valla med Håsjö gamla kyrka.
Det finns många områden i den jämtländska historien som är outforskade. Ett område eller socken är Håsjö. Om man söker i den historiska litteraturen finns nästan inget skrivet om Håsjö. Några större viktigare händelser inträffade väl inte. Man får dock tänka på att Håsjö låg i gränstrakter mot det så kallade "Storhälsingland", som var den norra delen av Sverige under medeltiden och en bit framåt. Det innefattade Hälsingland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten. Håsjö är också granne med Ragunda och Fors socknar, vilka var av större vikt i östjämtlands historia. Där hade ärkebiskopen i Uppsala laxfiske som han vårdade ömt. Han gjorde där täta besök. För att kontrollera fisket hade han uppsyningsmän på platsen, och till dem byggde han en gård som sedan har givet orten dess namn, Bispgården.

Att Håsjö inte hade någon större betydelse i historien på medeltiden och därefter, får man tillskriva det faktum att det var en skogsbygd. Den var mest lämpad för jakt och fiske. Bosättningarna var få och koncentrerade till vissa delar av socknen. Det var i första hand i området vid Singsjön där Valla och By var de största byarna. Sedan fanns bosättningar närmast Svedje och Västanede. Dess invånare levde troligtvis även de på jakt och fiske samt på mindre jordbruk. Någon större befolkningsökning i socknen under medeltiden och framåt skedde nog inte. Man kan se ett exempel på detta i de jämtländska räkenkaperna från 1564-1567 samt 1568-1571. År 1566 finns tolv bönder och år 1568 hade det ökat till 14 i Håsjö socken. Någon större förändring av antal i Håsjö skedde inte under de kommande 300 åren.